امتیاز های ما

ما در صنایع و انواع ترجمه ها تخصص داریم ما ترجمه را برای هر صنعتی ارائه می دهیم.
 اما هفت زمینه وجود دارند که از گرایش های اصلی ما به شمار می روند:

  1. ترجمه ی حقوقی
  2. ترجمه فنی
  3. ترجمه اسناد
  4. ترجمه کتاب
  5. ترجمه پزشکی
  6. ترجمه وب سایت
  7. ترجمه برنامه

ما به عنوان شرکت خدمات حرفه ایی ترجمه، با ترجمه ی زبان های متداول و دیگر زبان ها قادر به ارائه ی کمک به شما می باشیم.